5.017 01

Územní studie Rychnov nad Kněžnou

Klient
Město Rychnov nad Kněžnou
Projekt
2016-2017

Urbanistický návrh nové městské čtvrti stanovuje základní zastavovací principy, uliční strukturu, hierarchii veřejných prostranství a charakter zastavovacích bloků. Návrh vychází z analytických vrstev od širších vazeb na město a krajinu, historických otisků, limitů území po práci s místními charaktery. Návrh je vícevrstevnatý a propracován do urbanistického detailu, stanovuje pravidla pro vznik kvalitní obytné městské čtvrti s dobrou prostupností. Racionální ortogonální struktura je protnutá diagonální linií přírodní historické stopy, strouhy, s relikty stromů a keřů. Strouha navazuje na revitalizovaný parkový prospekt stanovující předěl mezi sídlištní strukturou a novou městskou čtvrtí. Tento park bude v budoucnu hlavním pěším propojením dalších rozvojových ploch s centrem města. V rámci hierarchie veřejných prostranství určujeme hlavní veřejný pobytový prostor v centru lokality, s potenciálem vzniku služeb v parteru. Další dvě podružná, intimnější veřejná prostranství jsou umístěna v rámci sousedství jednotlivých domů, stávají se tak obrazem místa. Domy mají předzahrádky, zadní zahrady a sdílené poloveřejné vnitro-bloky.

Autoři