16.158 1 Us, Rp, Sts 09

Sportovní areál Chodov u Sokolova

Klient
Město Chodov
Generální projektant
STA, projektový atelir, v.o.s.
Projekt
územní studie: 2007; regulační plán: 2008; návrh stavby: 2008
Realizace
postupně od roku 2009
Náklady
cca 250 mil. Kč

Sportovní areál Chodov by měl plnit sportovně rekreační funkci pro obyvatele města Chodov a blízké spádové okolí. V návrhu je stanoven podrobnější stavební program pro jednotlivé objekty sportovního centra tak, aby tyto objekty nebyly předimenzovány a byly dobře zapojeny do celkového městského a příměstského kontextu.
Objekty a plochy Sportovního centra Chodov jsou navrženy v těsném sousedství stávajícího fotbalového hřiště. Severní hranici navrhovaného komlexu tvoří technická chodba doplněná objektem šaten a zázemí sportovců. Objekt bazénu je vsazen mezi fotbalové a treningové hřiště a sportovní hala je navržena v západní části areálu. Tyto hmoty jsou charakteristické výrazným zaoblením západní fasády a jižní fasády, pod kterou jsou situovány bazénová hala a sportovní plocha. Mezi treningovým hřištěm a retenční nádrží jsou umístěny venkovní toalety a sprchy pro potřeby sportující veřejnosti. Všechny objekty jsou navrženy včetně úprav nejbližšího okolí s napojením na sítě technické infrastruktury a se zpevněnými plochami a parkovištěm.

velikost řešeného území: 6,3 ha
zastavěná plocha všech objektů: 5000 m2

Autoři

spolupráce

Ing. arch. Petra Samková