02589 Litomysl Jirisebek Www

Obchodní dům Lidl

Klient
Lidl Česká republika
Projekt
2019-2021
Realizace
2022
Ocenění
2. místo ve vyzvané architektonické soutěži

Projekt je výsledkem vyzvané architektonické soutěže, jejímž zadáním bylo vytvořit důstojnou a zároveň ohleduplnou vnější podobu standardní typové prodejny umístěnou v těsné blízkosti památkově chráněné barokní sýpky bývalého panského dvora „Pernštýn“ v Litomyšli. Současně bylo třeba vyřešit komplikovaný parter kolem prodejny, který reagoval na specifické dopravní požadavky a stísněný pozemek.

Návrh se soustředil na kompoziční a materiálové pojetí fasády a vytvoření kvalitního parteru kolem prodejny. Důraz byl kladen zejména na venkovní pobytový předprostor navazující na hlavní vstup a eliminaci dopravních ploch. Původní dlouhá typová fasáda byla rozdělena výraznou krytou markýzou na vstupní část a architektonicky potlačenou zbývající část k sýpce. Samostatným prvkem je zásobovací trakt, který je architektonicky sjednocen se vstupní částí. Vstupní markýza umožňující krytý přístup návštěvníků od parkovišť je opláštěna charakteristickými dřevěnými lamelami, které slouží jako slunolam prosklené fasády a pohledová clona nákupních vozíků a kolostavů. Podobnou funkci tvoří i lamelami opláštěný paravan zásobovací rampy a odpadového hospodářství. Fasáda mezi markýzou a zásobováním je omítaná a ve své horní třetině opatřena vodorovnou profilací. Do budoucna bude navíc zacloněna vzrostlým stromořadím, které opticky zmenší fasádu a vytvoří odstup od historické sýpky. Princip zelené fasády je využit také na severní fasádě směrem říčce Loučné, kde jsou navrženy lankové treláže pro popínavé rostliny. Výškové uspořádání objemů nepřevyšuje úroveň okapové římsy sýpky. Střecha objektu je kryta vegetačním souvrstvím a nad vstupní částí jsou umístěny fotovoltaické panely.

Koncepce parteru je orientována na vytvoření důstojného obytného předprostoru sýpky i prodejny a kultivovaného řešení parkovacích ploch. Důležitým tématem bylo též zapojení vegetace a nakládání s dešťovými vodami (vsakovací dlažba parkovacích stání, vsakovací průlehy, štěrkové záhony).

Barokní sýpka na svou obnovu čeká, v současné době se hledá způsob jejího využití.

Foto Jiří Šebek

Autoři

spolupráce

ATELIER PARTERO S.R.O. – sadové úpravy, Projekční kancelář Žižkov, s.r.o. – generální projektant