Nadhled Sv 03

Zastavovací studie Bystřice Západ

Klient
Město Bystřice
Generální projektant
JVA architekti s.r.o.
Projekt
2020
Realizace
2025-2030

Urbanistická struktura je navržena především s ohledem na obytnost lokality s ambicí eliminovat nepříznivé akustické dopady silniční dopravy.

Jádro oblasti tvoří blok bytových domů s poloveřejnými dvory, které sousedí se stávajícími bytovými domy podél ulice Nová. Blok bytových domů je obklopen prstencem parcel pro rodinné domy, které navazují na individuální zástavbu u sportovního areálu a plánovanou výstavbu pod náspem silnice I/111. Veřejná prostranství jsou situována v jádru lokality především v souboru bytových domů a v jejich okolí. Rozptýlením požadované výměry veřejných prostranství do více ploch je dosaženo jejich přívětivých dimenzí a proporcí. Filtrem, ktrerý vymezuje i spojuje stávající a navrhovanou zástabu, je promenádní park, který navazuje na parter bytových domů v ulici Nová. Západní okraj území pod protihlukovým valem bude tvořen zeleným pásem přírodního charakteru s cyklostezkou.
Dimenze a uspořádání staveb je navrženo především s ohledem na šíření hluku, tj. nejblíže k železnici a silnici I. třídy jsou situovány nízkopodlažní rodinné domy, které jsou chráněny protihlukovými opatřeními podél silnice a železnice a které zároveň pomáhají chránit středněpodlažní zástavbu bytových domů. Pro naplnění urbanistické koncepce byly zavedeny regulační (podlažnost, stavební čáry, tvar střech apod.) a jednotící (řešení zpevněných ploch, oplocení, míst na sběr komunálního odpadu) prvky.

Autoři